Pirkimo-pardavimo taisyklės

2019-07-30 redakcija.

1.1. Taisyklės – abiem pirkimo-pardavimo sutarties šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis nuostatas dėl Pirkėjo ir Pardavėjo teisių ir pareigų, prekių užsakymo, jų apmokėjimo, pristatymo ir gražinimo tvarkos, šalių atsakomybės ir kitų su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje filota.lt susijusių nuostatų.

1.2. Pardavėjas – Sandra Meškauskaitė, individualios veiklos pažymėjimo numeris – 871515, el. paštas – sandra@filota.lt; ir Domantas Bajorinas, individualios veiklos pažymėjimo numeris – 871585, el. paštas – domantas@filota.lt. Abu asmenys veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Bendras pasiteiravimo telefonas – +370 608 12567. Adresas – S. Žukausko g. 18, Vilnius, Lietuva.

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų ir kurio veiksnumas nėra apribotas tam tikroje srityje (nėra apribota galimybė sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties) teismo nustatyta tvarka; nepilnametis nuo 14 iki 18 metų ir turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – pirkėjas ir pardavėjas kartu.

1.5. filota.lt – internetinė parduotuvė, esanti adresu filota.lt

2.1. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą filota.lt, patvirtina Privatumo politikos nuostatas, kurių nuoroda bus pateikta registracijos formoje. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir nesukurdamas atskiros paskyros, pirkimo-pardavimo taisykles patvirtina varnele pažymėjęs pirkimo formoje teiginį „Aš perskaičiau ir sutinku su internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo sąlygomis“. Toje pačioje formoje pirkėjui yra pateikiama nuoroda į privatumo politikos nuostatas, su kuriomis jis gali susipažinti paspaudus ant pateiktos nuorodos.

2.2. Pirkti filota.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti pirkimo-pardavimo taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes filota.lt.

2.3. Pardavėjas turi teisę keisti, pildyti ar taisyti pirkimo-pardavimo taisykles. Apie šių pirkimo-pardavimo taisyklių pakeitimus Pirkėjai bus informuoti filota.lt. Jei Pirkėjas prekes pirko iki taisyklių pakeitimo, jam galios taisyklės, buvusios iki šių taisyklių pakeitimo.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes filota.lt dviem būdais:

3.1.1. internetu registruojantis filota.lt (iš anksto prieš pirkimą užsiregistravus arba registruojantis atliekant paskutinį pirkimo žingsnį ir pažymėjus varnele);
3.1.2. internetu nesiregistruojant filota.lt.

3.2. Perkant prekes taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytais būdais, pirkėjas yra įpareigotas pateikti informacijos laukuose Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Pažymėtina, kad atliktą užsakymą Taisyklių 3.1.1-3.1.2 punktuose nurodytais būdais, galima modifikuoti el. paštu ar telefonu susisiekus su filota.lt ir patikslinus ar pakeitus atliktą užsakymą. Tokiu atveju sistemoje esantys užsakymo duomenys yra koreguojami, klientui yra išsiunčiamas naujas laiškas dėl užsakymo patvirtinimo. Užsakymo koregavimas nepanaikina pirmiau sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties.

3.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą ir varnele pažymėjęs, kad sutinka su nurodytomis Pirkimo-pardavimo taisyklėmis, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Apmokėti“.

3.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma filota.lt duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie filota.lt sistemos matyti savo pirkimo istoriją.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes filota.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Iki prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti teisingą ir visapusišką informaciją lietuvių kalba apie parduodamas prekes.

4.6. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.1. Pirkėjas, naudodamasis filota.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja pasikeitus užsakymo formoje pateiktiems duomenims, nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.

6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti filota.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.2.punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas arba kai Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju užsakymo formoje pateiktu telefono numeriu.

6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti filota.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 5 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.4. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

6.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose filota.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

7.2. Parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą

7.3. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės.

7.4. Prieš sudarydamas vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes.

7.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

7.6. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8.1. Prekių kainos filota.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais be PVM (Pardavėjas šiuo metu nėra PVM mokėtojas). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių pristatymo išlaidos prekių užsakymo formoje pateikiamos atskiroje eilutėje.

8.2. Pirkėjas gali apmokėti už užsisakytas prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Kreditine/debetine kortele
8.2.2. Banko pavedimu

8.3. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8.4. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

8.5. Pasirinkus apmokėjimo būdą 8.2.2 ir neapmokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas, filota.lt turi teisę neįspėjus iš anksto anuliuoti užsakymą.

8.6. Apmokėjus už prekes 8.2.1. arba 8.2.2. punktuose nurodytais būdais ir atšaukus užsakymą iki prekių išsiuntimo, apmokėta suma už prekes ir prekių išsiuntimą gražinama per 14 dienų nuo užsakymo atšaukimo dienos. Jei užsakymo atšaukimas pateikiamas po prekių išsiuntimo, laikomasi procedūrų, numatytų 12 arba 13 punktuose. 

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama filota.lt tinklalapyje.

9.3. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.

9.4. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.5. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.

10.1. Prekes Pardavėjas pristato Lietuvoje.

10.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodą ir pan.).

10.3. Prekių pristatymas (transportavimas) į Neringą gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Neringą Pardavėjas Pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą. Pristatymo kainai siunčiant prekę (es) į Neringą taikomas atskiras mokestis.

10.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą OMNIVA kurjeriu:

10.4.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Pirkėjas Apmokėjimo formoje gali nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes.

10.4.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

10.5. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į OMNIVA siuntų savitarnos paštomatą:

10.5.1. Perkant prekių už daugiau nei 40 EUR, pristatymas į paštomatus nemokamas.

10.5.2. Siunta paštomate saugoma 7 dienas. 

10.6. Pristatymo detalesnes sąlygas, pristatymo laiką ir Pirkėjui taikomą mokestį rasite čia.

10.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

10.10. Jei remiantis Taisyklių 10.2 – 10.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

11.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę. Prekės laikomos kokybiškos, jei:

11.1.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė pavaizduota nuotraukoje. Prekės nuotraukoje ir realybėje savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais dėl vaizduoklio įvairių techninių priežasčių gali nežymiai skirtis.

11.1.2. Prekė tinkama naudotis tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos.

11.1.3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą.                        

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad filota.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjo garantuojama kokybė neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus, netinkamos kokybės prekę, jiems nustato teisės aktai.

12.1. Prekių be defekto grąžinimas, keitimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis ir Civilinio kodekso 6.228(10-11) straipsniais.

12.2. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

12.3. Prekės be defekto gražinimas vyksta išsiunčiant el. pašto adresu info@filota.lt tinkamai išreikštą pareiškimą arba užpildžius sutarties atsisakymo formą. Kaip užpildyti ir pateikti mums sutarties atsisakymo formą, rasite čia.

12.4. 14 dienų gražinimo terminas nebus pažeistas, jei per šį nustatytą terminą bus pateikta tinkamai užpildyta forma arba bus gautas aiškiai išreikštas pareiškimas dėl prekių gražinimo. Pirkėjo pareiga po pateiktos užpildytos formos ar tinkamai išreikšto pareiškimo gražinti Pardavėjui prekę(-es) per 14 dienų terminą.

12.5. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo.

12.6. Prekių be defekto keitimas vyksta išsiunčiant el. pašto adresu info@filota.lt prašymą pakeisti prekę.

12.7. Visas gražinamos ar keičiamos prekės gražinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.8. Grąžinama, keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant ar keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei toks buvo pateiktas kartu su preke).

12.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų ar keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 12.2. ir 12.8. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

12.10. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekes.

12.11. Jei Pirkėjas gavo ne tą prekę, kurią užsisakė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokią prekę ir ją pakeisti tinkama preke. Visas gražinimo ir tinkamos prekės išsiuntimo išlaidas padengia Pardavėjas.

13.1. Prekių su defektu grąžinimas, keitimas, kompensavimas vyksta vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363-364 straipsniais.

13.2. Jei gavote prekę su defektu arba naudojantis ja pastebėtoje jos trūkumus, tokiu atveju galite:

13.2.1. Gražinti prekę ir atgauti visus sumokėtus pinigus perkant prekę, įskaitant siuntimo lėšas.

13.2.2. Pakeisti prekę su defektu į analogišką prekę be defekto.

13.2.3. Gauti kompensavimą už prekės defektą (sumažinti prekės kainą).

13.3. Jūs galite pasinaudoti tik viena iš šių savo teisių, t. y. jei prašote kompensavimo, negalite tuo pačiu prašyti ir pakeisti prekę su defektu į analogišką prekę.

13.4. Kompensavimas už prekės defektą (prekės kainos sumažinimas) atliekamas įvertinus prekės defektą ir pasiūlius Pirkėjui konkrečią kompensuojamą sumą už nustatytą prekės defektą. Jei Pirkėjas nesutinka su pasiūlyta kompensavimo suma, Pirkėjas gali taikyti kitas savo teises: gražinti prekę su defektu ir atgauti sumokėtus pinigus arba pakeisti į analogišką prekę be defekto.

13.5. Prekės su defektu gražinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

13.6. Prekių su defektu gražinimas, keitimas ir kompensavimas vyksta išsiunčiant prašymą mūsų el. pašto adresu info@filota.lt.

13.7. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Jūsų užpildytos formos pateikimo ar prašymo el. pašto adresu gavimo ir prekės defekto nustatymo.

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

14.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei filota.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Pardavėjas nėra atsakingas už informaciją, skelbiamą kitų įmonių, organizacijų ar asmenų puslapiuose, į kuriuos yra nuorodos internetinėje svetainėje filota.lt

15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo filota.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atskirą pirkimo-pardavimo taisyklių dokumentą galite atsisiųsti čia.